TUPOKSI

Tugas dan FungsiPasal 5Sekretariat DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.Pasal 6Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal Sekretariat DPRK  mempunyai fungsi:
 1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRK;

 2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK;

 3. penyelenggaraan rapat-rapat DPRK;

 4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK; dan

 5. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

 6. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang administrasi kesekretariatan, keuangan, rapat-rapat anggota DPRK;

 7. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

 8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

 9. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.Pasal 7Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Sekretariat DPRK mempunyai kewenangan:
 1. mengelola administrasi kesekretariatan DPRK;

 2. mengelola administrasi keuangan DPRK;

 3. menyelenggarakan rapat-rapat DPRK;

 4. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK; dan

 5. membina dan mengendalikan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

 6. menyusun kebijakan teknis di bidang administrasi kesekretariatan, keuangan, rapat-rapat anggota DPRK;

 7. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;

 8. melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya.