TUPOKSI

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Sekretariat DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal Sekretariat DPRK  mempunyai fungsi:

 1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRK;
 2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK;
 3. penyelenggaraan rapat-rapat DPRK;
 4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK; dan
 5. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 6. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang administrasi kesekretariatan, keuangan, rapat-rapat anggota DPRK;
 7. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 9. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Sekretariat DPRK mempunyai kewenangan:

 1. mengelola administrasi kesekretariatan DPRK;
 2. mengelola administrasi keuangan DPRK;
 3. menyelenggarakan rapat-rapat DPRK;
 4. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK; dan
 5. membina dan mengendalikan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 6. menyusun kebijakan teknis di bidang administrasi kesekretariatan, keuangan, rapat-rapat anggota DPRK;
 7. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
 8. melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya.